Obrońca

W postępowaniu karnym wyróżnić można kilku  uczestników, w tym w szczególności organ procesowy, stronę postępowania, przedstawiciela społecznego czy obrońcę. Obrońca pełni kluczową rolę w wielu procesach karnych. Kim jest obrońca? Kiedy wyznacza się obrońcę z urzędu? Dlaczego w sprawach karnych warto korzystać z pomocy adwokata?

Obrońca – jaką pełni funkcję w procesie?

Obrońca może podjąć w procesie bardzo wiele działań mających na celu doprowadzenie do uniewinnienia klienta. Jeżeli jednak uniewinnienie nie jest możliwe, obrońca powinien dążyć do orzeczenia jak najniższego wymiaru kary. 

Obrońca działa na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez klienta; może również być przydzielony z urzędu, wtedy powołuje go sąd. Każde działanie obrońcy może mieć na celu tylko korzyść osoby oskarżonej. W wielu przypadkach ustanawia się obrońcę dobrowolnie, choć zdarzają się sytuacje, kiedy posiadanie obrońcy jest obowiązkowe.

Obrońca z urzędu – kiedy można się o niego ubiegać?          

Każdy oskarżony albo podejrzany w sprawie karnej ma prawo do obrony. W praktyce skutkuje to przede wszystkim prawem do posiadania obrońcy. Jeżeli oskarżony nie może lub nie chce samodzielnie powołać obrońcy, istnieje możliwość wyznaczenia obrońcy przez sąd, tj. obrońcy z urzędu. 

Posiadanie obrońcy z urzędu może wynikać bezpośrednio z przepisów, ponadto ustanawia się obrońcę z urzędu:

  • kiedy oskarżony nie ma ukończonych 18 lat, 
  • kiedy oskarżony jest niewidomy, niemy, głuchy,
  • w sytuacji, kiedy jest mowa o „uzasadnionej wątpliwości co do jego poczytalności”,
  • kiedy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni,
  • kiedy oskarżony jest pozbawiony wolności,
  • gdy przed sądem jako oskarżony staje żołnierz lub kandydat na żołnierza zawodowego, który odbywa służbę,
  • w indywidualnych przypadkach, kiedy sąd uzna to za stosowne, np. przy sprawach o wysokim stopniu skomplikowania.

Jakie są uprawnienia obrońcy?

Kiedy podejrzany lub oskarżony w procesie karnym ustanawia obrońcę, daje mu tym samym możliwość działania w trakcie całego postępowania karnego. Rola obrońcy nie ogranicza się tylko do reprezentowania swojego klienta przed sądem. Co ważne, w upoważnieniu do obrony, oskarżony może jednak wskazać na ograniczenia co do uprawnień obrońcy. 

Obrońca ma przede wszystkim możliwość brania czynnego udziału w czynnościach, które są przeprowadzane w ramach postępowania np. powoływać świadków i składać wnioski dowodowe. Są jednak naturalnie sytuacje, w których oskarżonego lub podejrzanego obrońca zastąpić nie może, np. przy składaniu wyjaśnień.

Dlaczego warto w postępowaniu karnym ustanowić obrońcę?

Wsparcie doświadczonego adwokata w sprawach karnych jest nieocenione. Znajomość obszernych regulacji z zakresu prawa karnego oraz orientowanie się w ich ciągłych zmianach, a także wiedza i doświadczenie nabywane w praktyce daje dużo większe szanse na pozytywny finał sprawy, obrona we własnym zakresie.

Adwokat pomoże dokładnie i skrupulatnie przygotować się do procesu, a także będzie w nim uczestniczył obok oskarżonego, dzięki czemu przebywanie na sali sądowej jest o wiele mniej stresujące.

Zadaniem adwokata jest przede wszystkim działanie zgodnie z interesem jego klienta..

 

 

 

Materiał Partnera: Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski